September 26, 2020

Cụ ông ở Utah 89 tuổi vẫn còn phải giao pizza kiếm sống, được $12,000 ‘tip’ từ ‘Gia Đình TikTok’

  • by

Cụ ông ở Utah 89 tuổi vẫn còn phải giao pizza kiếm sống, được $12,000 ‘tip’ từ ‘Gia Đình TikTok’ Sep 26, 2020 ROY, Utah (NV) – Cụ Derlin Newey, 89 tuổi, phải làm việc… Read More »Cụ ông ở Utah 89 tuổi vẫn còn phải giao pizza kiếm sống, được $12,000 ‘tip’ từ ‘Gia Đình TikTok’