Giải thích về chất lưỡng tính là gì và các ví dụ thực tế

Trong quá trình học về axit và bazơ, chúng ta đã tìm hiểu về chất lưỡng tính là gì thuộc lĩnh vực hóa học. Để hiểu rõ hơn về hidroxit lưỡng tính, oxit lưỡng tính và các vấn đề liên quan, hãy tham khảo bài viết dưới đây từ trang viethaingoai nhé!

Giải thích khái niệm chất lưỡng tính là gì?

chat-luong-tinh-la-gi
Giải thích khái niệm chất lưỡng tính là gì

Hiểu đúng về chất lưỡng tính

Chất lưỡng tính là gì là những hợp chất có khả năng nhận proton (H+) hoặc nhả proton (H+). Điều này có nghĩa là chúng có thể phản ứng với cả axit và bazơ. Ví dụ, khi chất lưỡng tính tiếp xúc với dung dịch axit (như HCl, H2SO4 loãng) thì chất này có thể nhận proton từ axit và tạo thành muối.

Tương tự, khi chất lưỡng tính tiếp xúc với dung dịch bazơ (như NaOH, KOH, Ba(OH)2) thì chất này có thể nhả proton và tạo thành muối. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các chất phản ứng được với axit và bazơ đều là chất lưỡng tính. Một số chất như Al, Zn, Sn, Pb, Be có thể phản ứng với axit và bazơ nhưng không được coi là chất lưỡng tính.

Điều kiện xác định chất lưỡng tính

Để xác định một chất có phải là chất lưỡng tính là gì hay không, chúng ta cần đảm bảo rằng chất đó có phản ứng axit-bazơ với một acid (ví dụ như axit HCl) và cũng có phản ứng axit-bazơ với một bazơ (ví dụ như bazơ NaOH).

Tổng hợp các hợp chất lưỡng tính thông dụng

chat-luong-tinh-la-gi
Tổng hợp các hợp chất lưỡng tính thông dụng
 • Hợp chất đa amine: Là các hợp chất chứa nhiều nhóm amine -NH2. Ví dụ: Etanolamine (CH3CH2OH).
 • Muối hydroxit lưỡng tính: Chất lưỡng tính là gì? Là các muối có khả năng hoạt động như axit trong môi trường bazơ và như bazơ trong môi trường axit. Ví dụ: Al(OH)3 hydroxit nhôm.
 • Axit amino: Là axit có chứa nhóm amino -NH2. Ví dụ: Axit amino axetic (CH3COOH).
 • Amino axit: Là các hợp chất hữu cơ có đồng thời nhóm amino -NH2 và nhóm axit. Ví dụ: Glyxin (NH2-CH2-COOH).
 • Amfolyt: Là các chất có khả năng hoạt động như axit hoặc bazơ tùy thuộc vào môi trường phản ứng. Ví dụ: Nước (H2O).

FAQ – Ví dụ thực tế về chất lưỡng tính là gì?

Dưới đây là một số bài tập về chất lưỡng tính là gì và cách giải quyết chúng:

Bài tập 1:

chat-luong-tinh-la-gi
FAQ – Ví dụ thực tế về chất lưỡng tính là gì?

Xác định chất lưỡng tính là gì trong các hợp chất sau: NaHCO3, NH4Cl, Na2CO3, H3PO4. Cách giải:

 • NaHCO3: Đây là muối axit của axit yếu (CO2) và cũng là muối của bazơ yếu (NaOH). Vì vậy, NaHCO3 là chất lưỡng tính.
 • NH4Cl: Đây là muối axit của axit yếu (HCl) và không có tính lưỡng tính.
 • Na2CO3: Đây là muối axit của axit yếu (H2CO3) và cũng là muối của bazơ yếu (NaOH). Vì vậy, Na2CO3 là chất lưỡng tính.
 • H3PO4: Đây là một axit yếu và không có tính lưỡng tính.

Vậy, chất lưỡng tính là gì trong các hợp chất trên là NaHCO3 và Na2CO3.

Bài tập 2:

Cho các dung dịch Axit Clohidric (HCl) và Axit Axetic (CH3COOH). Hãy cho biết muối nào có thể tạo thành từ cả hai dung dịch này? Cách giải:

 • Axit Clohidric (HCl) là một axit mạnh và Axit Axetic (CH3COOH) là một axit yếu. Khi ta pha loãng axit axetic bằng dung dịch axit Clohidric, muối axetan có thể tạo thành.
 • Muối axetan (CH3COONa) sẽ được tạo thành từ phản ứng giữa axit Clohidric và axit Axetic.

Vậy, muối có thể tạo thành từ cả hai dung dịch là muối axetan (CH3COONa).

Bài tập 3:

Cho các chất sau đây: Al(OH)3, H2SO4, PbO, NaOH. Hãy cho biết chất nào là chất lưỡng tính là gì và giải thích tại sao? Cách giải:

 • Al(OH)3: Đây là hidroxit lưỡng tính. Trong nước, Al(OH)3 có khả năng nhận proton từ axit (tính bazơ) và cũng có khả năng nhả proton (tính axit).
 • H2SO4: Đây là một axit mạnh và không có tính lưỡng tính.
 • PbO: Đây là oxit không lưỡng tính, chỉ có tính bazơ.
 • NaOH: Đây là một bazơ mạnh và không có tính lưỡng tính.

Vậy, chất lưỡng tính trong các chất trên là Al(OH)3.

Bài tập 4:

Xác định chất lưỡng tính là gì của các chất trong phản ứng sau: NH3 + HCl → NH4Cl. Cách giải:

Trong phản ứng trên, NH3 (amoniac) là một bazơ và HCl (axit clohidric) là một axit. Khi hai chất này phản ứng với nhau, proton (H+) từ axit HCl sẽ được nhận bởi NH3, tạo thành muối NH4Cl. Vậy, trong phản ứng trên, NH3 là chất lưỡng tính.

Tổng kết

Chúng tôi mong rằng khi tham khảo bài viết này, bạn sẽ có được hiểu biết rõ hơn về khái niệm chất lưỡng tính là gì và các bài tập liên quan. Viethaingoai chúc bạn may mắn và thành công trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình.

Related Posts